casually dealing with my anger

sdfghjkm, nhbjuybjnkdfvsdf"#¤%&/&¤#kvnfnklfml kmsfngkdjnfgjn5progkjoijiogji45j9i594
ktio5ko45ikgpokeopkm dklmgklmfdlgmlksmlkmgöslmm